§ 1

Słownik pojęć

Poniżej przedstawiamy listę pojęć w rozumieniu niniejszego regulaminu:

 1. KetoModel – należy przez to rozumieć markę KetoModel, której partnerem prawnym jest Sukces Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Tucholska 7 A/32, 86-105 Świecie; Wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy krajowego rejestru sądowego o numerze KRS 0000498704; NIP: 5592041514; REGON: 341542330.
 2. Platforma – należy przez to rozumieć cały ekosystem marki KetoModel z wszystkimi możliwymi subdomenami dla ketomodel.com, są to m. in. strony ebooków, kursów lub platforma e-learningowa należąca do marki KetoModel .
 3. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin o świadczeniu usług.
 4. Szkolenie – nagranie audio, wizualne lub audiowizualne zawierające m. in. wykłady dotyczące danej dziedziny edukacji.
 5. Ebook – książka elektroniczna napisana przez KetoModel  zawierające m. in. treści dotyczące danej dziedziny edukacji.
 6. Umowa sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 7. Usługa – należy przez to rozumieć sprzedaż ebooków, materiałów wirtualnych poprzez platformę prowadzoną przez KetoModel  w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.
 8. Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę, która dokonała zakupu produktu.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z platformy, świadczenia usług przez markę KetoModel, zawierania umów sprzedaży oraz wskazuje na prawa i obowiązki Użytkownika.
 2. Regulamin jest w każdej chwili dostępny pod adresem www.KetoModel.com.
 3. Stroną umowy sprzedaży mogą być osoby, które ukończyły 18 lat. W wypadku osób w wieku 13-18 lat, dla skutecznego zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest zgoda ich opiekuna prawnego. W wypadkach wątpliwych marka KetoModel może zażądać przedstawienia takiej zgody na piśmie.
 4. W celu korzystania z usługi Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 5. Szkolenia stanowią własność intelektualną marki KetoModel i objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

§ 3

Zawarcie umowy

 1. Użytkownik nabywa szkolenie lub event zawierając umowę sprzedaży za pośrednictwem platformy, z zastrzeżeniem ust. 7.
 2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Umowa sprzedaży zawarta jest w momencie dokonania płatności za szkolenie lub event.
 4. Dla zawarcia umowy sprzedaży, Użytkownik zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko i adres e-mail oraz dokonać płatności w sposób wskazany na platformie. W przypadku, gdy Użytkownik zakupi event w pakiecie, gdzie jest przewidziana wysyłka gadżetów – wymagane jest wówczas podanie adresu do wysyłki.
 5. Korzystamy z ogólnodostępnych operatorów płatności:
  1. PayU SA z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez KNF, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, KRS: 0000274399; NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444.
  2. tPay, będący własnością Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez KNF, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP27/2014; NIP: 7773061579; REGON: 300878437; KRS: 0000412357.
 6. Z momentem zawarcia umowy sprzedaży Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranego przez siebie i opłaconego szkolenia, zaś na podany przez niego adres e-mail wysyłane są dane (login i hasło), za pomocą których może się on zalogować do platformy tworząc trwałe konto Użytkownika.
 7. Umowa sprzedaży może być także zawarta przez osobę, która nie może dokonać czynności wskazanych w ust. 2-4. Wówczas powinna ona wysłać zamówienie szkolenia na adres biuro@ketomodel.com. W zwrotnej wiadomości e-mail osoba taka otrzyma dane do dokonania płatności. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym marki KetoModel, stosuje się ust. 6.

§ 4

Zasady korzystania z usług

 1. Dostęp do zakupionego przez Użytkownika szkolenia jest zapewniany przez okres 12 miesięcy od zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Użytkownik nabywa szkolenie wyłącznie dla własnego użytku. Jakiekolwiek wykorzystanie, w tym upowszechnianie, kopiowanie, wprowadzanie zmian oraz udostępnianie szkolenia osobom trzecim, indywidualnie lub publicznie, odpłatnie albo nieodpłatnie, uprawnia markę KetoModel do odebrania Użytkownikowi dostępu do szkolenia, żądania zwrotu zapłaconej ceny, a także dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług oraz w celu ochrony zgromadzonych danych, marka KetoModel podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące ochronie zamieszczonych na platformie materiałów oraz przechowywanych danych przed pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.
  Użytkownik winien jednak mieć świadomość, że korzystanie z usług świadczonych przez sieci informatyczne zawsze wiąże się z ryzykiem, m.in.  poniesienia szkody przez działanie złośliwego oprogramowania, ataków socjotechnicznych i hakerskich. Marka KetoModel rekomenduje, by Użytkownik zaopatrzył urządzenie, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował.
 4. Marka KetoModel nie ponosi odpowiedzialności za okresową niedostępność szkolenia, wywołaną przez czynniki obiektywne, w tym siłę wyższą, awarie techniczne czy też związaną z czynnikami leżącymi po stronie dostawców usług informatycznych. Marka KetoModel nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane wystąpieniem awarii technicznej. Marka KetoModel zastrzega sobie prawo do celowego, przejściowego zaprzestania świadczenia usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją platformy lub do innych koniecznych przerw technicznych. Marka KetoModel dokłada wszelkich starań ku temu, by dostęp do szkolenia był trwały i niezakłócony.
 5. Marka KetoModel zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do platformy na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z platformą, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Marka KetoModel, co nie wyłącza ani nie zmienia praw Użytkownika wynikających z umowy sprzedaży i Regulaminu.
 6. W zakresie korzystania z usługi Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
 7. Dla prawidłowego korzystania ze szkolenia, Użytkownik powinien zadbać o aktualną wersję posiadanego oprogramowania. Marka KetoModel zaleca stosowanie przeglądarek Firefox i Chrome.

§ 5

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Użytkownik po opłaceniu szkolenia, otrzymuje do niego od razu dostęp, gdyż marka KetoModel spełnia świadczenie natychmiast po otrzymaniu płatności i w ten sposób Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy. Szkolenie jest udostępnione w formie transmisji cyfrowej. Nie jest to towar lub usługa na materialnym nośniku, który można po prostu zwrócić. Użytkownik jest proszony o rozważny i przemyślany zakup
 3. Marka KetoModel zastrzega sobie prawo odwołania promocji w każdym czasie, jak i zmiany jej warunków
 4. Produkt posiada własność intelektualna dlatego zwrot jest niemożliwy .

§ 6

Reklamacje

 1. Reklamacje należy kierować mailowo na adres e-mail:biuro@ketomodel.com.
 2. Marka KetoModel zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni.
 3. Marka KetoModel oraz współpracujący z nim twórcy i wykonawcy dokładają wszelkich starań, aby prezentowany w szkoleniu materiał miał charakter profesjonalny i był jak najbardziej pomocny w poznaniu danej dziedziny, jednakże Marka KetoModel nie gwarantuje efektów nauki. Sukces w każdej dziedzinie jest wynikiem pracy i systematycznych wysiłków każdego z Użytkowników.
 4. Marka KetoModel podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania platformy, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki, w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 5. Użytkownik może zgłaszać wszelkie nieprawidłowości oraz przerwy w funkcjonowaniu platformy oraz w dostępie do szkolenia na adres  e-mail: biuro@ketomodel.com

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. W razie zmiany koncepcji prowadzenia platformy, udostępniania szkoleń, eventów lub wystąpienia innych ważnych przyczyn marka KetoModel zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 3 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na platformie. O zmianie Regulaminu marka KetoModel może dodatkowo zawiadomić Użytkownika drogą elektroniczną na adres zapisany w koncie Użytkownika.
 2. Marka KetoModel dąży do polubownego załatwienia wszelkich ewentualnych sporów wszczętych przez Użytkownika i zachęca do zgłaszania uwag, zobowiązując się do ich merytorycznego rozpatrzenia i, w razie możliwości, uwzględnienia.
 3. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy marką KetoModel, a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, zostaje poddane sądom właściwym sądom powszechnym.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.